0

قیمت ماهی جنوب و ماهی پرورشی

  • شناسه محصول :
  • ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۹ - ۲۳:۱۷
تعداد فروش0 فروش
ماهیوزنقیمت (ریال)
پرورشی قزل آلای رنگین کمانبالای ۱۵۰۰ گرم
زنده قزل آلای رنگین کمانبالای ۱۵۰۰ گرم
قزل آلای شکم خالی شدههر کیلو
قزل آلای استیکهر کیلو
قزل آلای فیله شده (شکم خالی، سر و دم زده،استخوان گیری شده)هر کیلو
فیله قزل آلای طعم دار شدههر کیلو
قزل آلای ویژه (گوشت نارنجی) زندههر کیلو
قزل آلای ویژه (گوشت نارنجی) شکم خالی شدههر کیلو
قزل آلای ویژه (گوشت نارنجی) استیکهر کیلو
قزل آلای ویژه (گوشت نارنجی) فیله شدههر کیلو
قزل آلای ویژه (گوشت نارنجی) طعم دار شدههر کیلو
آمور زندهبالای ۱۲۰۰ گرم
آمور صید شده شکم خالیهر کیلو
آمور استیکهر کیلو
آمور فیلههر کیلو
آمور طعم دار شدههر کیلو
کپور زندهبالای ۱۰۰۰ گرم
کپور شکم خالی شده (وزن ماهی کامل بالای ۱٫۵ کیلوگرم)هر کیلو
کپور استیکهر کیلو
کپور فیله شدههر کیلو
کپور فیله طعم دار شدههر کیلو
ماهی سفید پرورشی آمور شکم خالی شده (وزن بالای ۱٫۵ کیلوگرم)هر کیلو
ماهی سفید پرورشی آمور فیله شدههر کیلو
ماهی سفید پرورشی آمور فیله طعم دار شدههر کیلو
ماهی سفید پرورشی آمور شکم پر وزن بالای ۱٫۵ کیلوگرم (حاوی سبزیجات،گردو،رب انار)هر کیلو
ماهی آزاد پرورشی فیتو فاگ زندههر کیلو
ماهی آزاد پرورشی فیتو فاگ شکم خالی شده ( بالای ۱٫۵ کیلوگرم)هر کیلو
ماهی آزاد پرورشی فیتو فاگ استیکهر کیلو
ماهی آزاد پرورشی فیتو فاگ فیله شدههر کیلو
ماهی آزاد پرورشی فیتو فاگ طعم دار شده ( بالای ۱٫۵ کیلوگرم)هر کیلو
بیگ هد زندههر کیلو
بیگ هد شکم خالی شده (وزن بالای ۱٫۵ کیلوگرم)هر کیلو
بیگ هد استیکهر کیلو
بیگ هد فیله شده (شکم خالی،بدون استخوان وزن ماهی کامل بالای ۱٫۵ کیلوگرم )هر کیلو
بیگ هد فیله طعم دار شدههر کیلو
ماهی استروژن خاویاری زنده (فیل ماهی یا بلوگا)هر کیلو
ماهی استروژن خاویاری صید شده (فیل ماهی یا بلوگا)هر کیلو
فیله ماهی خاویاری (فیل ماهی یا بلوگا)هر کیلو
استیک ماهی خاویاری (فیل ماهی یا بلوگا)هر کیلو
ماهی خاویاری کباب طعم دار شده (فیل ماهی یا بلوگا)هر کیلو
فیله سوخاری ماهیان خاویاری خام (فیل ماهی یا بلوگا)هر کیلو
فیله سوخاری کپور ماهیان خامهر کیلو
فیل ماهی (بلوگا) زندههر کیلو
فیل ماهی (بلوگا)شکم خالی شده (وزن بالای ۱٫۵ کیلوگرم)هر کیلو۱۱۵,۰۰۰
فیل ماهی (بلوگا) استیکهر کیلو۱۴۶,۵۰۰
فیل ماهی (بلوگا)فیله شده (شکم خالی،بدون استخوان وزن ماهی کامل بالای ۱٫۵ کیلوگرم )هر کیلو۱۶۴,۰۰۰
تیلاپیلا زندههر کیلو
تیلاپیلا شکم خالی شده (وزن بالای ۱٫۵ کیلوگرم)هر کیلو
تیلاپیلا استیکهر کیلو
تیلاپیلا فیله شده (شکم خالی،بدون استخوان وزن ماهی کامل بالای ۱٫۵ کیلوگرم )هر کیلو
تیلاپیلا فیله طعم دار شدههر کیلو
میگوی دریایی تازه مخلوط mixهر کیلو۸۲,۰۰۰
ماهی گیش مقوا فیله مرینت شده ( طعم دار)هر کیلو۸۳,۵۰۰
ماهی زمین کن فیله مرینت شده ( طعم دار)هر کیلو۶۶,۶۰۰
ماهی شیر استیک ( برش عمودی)هر کیلو۹۷,۵۰۰
ماهی شهری منجمدهر کیلو۲۷,۰۰۰
میگوی پرورشی منجمدمخلوط mixهر کیلو۵۰,۰۰۰
میگوی پرورشی مخلوط mixهر کیلو۶۰,۰۰۰
ماهی گیش انواع خانجان ، لوله ای و…هر کیلو۱۵,۰۰۰
ماهی قزل آلا ویژه گوشت نارنجی -زندههر کیلو
ماهی قزل آلا ویژه گوشت نارنجیهر کیلو
ماهی سالمون منجمد اسلایس شده بدون سر و دمهر کیلو۱۵۰,۰۰۰
منجمد سیلور وارهوسایزl۲۰,۰۰۰
ماهی هیک منجمد وارداتیهر کیلو۲۵,۰۰۰
میگوی دریایی تازه با سر سایز۳۱-۴۰هر کیلو۸۰,۰۰۰
ماهی چام سالمون فیله شده (چینی)هر کیلو۳۴,۰۰۰
ماهی پرستوبین ۵۰۰ تا ۱۵۰۰گرم
ماهی پرستوکمتر از ۵۰۰ گرم۳۵,۰۰۰
قزل آلای شکم خالی شدههر کیلو
ماهی حلوا سفیدبالای ۲۰۰ گرم۴۸,۰۰۰
ماهی همامبین ۱۰۰۰ تا ۳۰۰۰گرم۴۰,۰۰۰
ماهی همامبالای ۳۰۰۰ گرم۳۷,۰۰۰
ماهی کفال خاکستری سرپهن جنوببین ۷۰۰ تا ۱۰۰۰گرم۳۵,۰۰۰
ماهی کفال خاکستری سرپهن جنوببالای ۱۰۰۰ گرم۴۰,۰۰۰
اردک ماهیبالای ۷۰۰گرم۵۵,۰۰۰
سفید دریاییبالای ۸۰۰گرم۷۳,۰۰۰
سفید دریاییبین ۷۰۰تا ۹۰۰گرم
سفید دریاییبین ۵۰۰تا ۸۰۰گرم۶۹,۰۰۰
ماهی سوفبالای ۸۰۰گرم۵۹,۰۰۰
ماهی سوفبین ۴۰۰تا ۸۰۰گرم۳۰,۰۰۰
ماهی سیمبالای ۹۰۰گرم۱۵,۰۰۰
ماهی کفالبین ۴۰۰تا ۸۰۰گرم۴۰,۰۰۰
ماهی کفالبالای ۸۰۰گرم۴۵,۰۰۰
ماهی کفالزیر ۴۰۰ گرم
ماهی کیلکاهر کیلو۹,۵۰۰
ماهی منجمد کیلکاهر کیلو۸,۵۰۰
ماهی آمور کپور علفخوار سفیدبالای۱۵۰۰گرم۳۲,۰۰۰
ماهی آمور کپور علفخوار سفید۱۲۰۰تا۱۵۰۰گرم۳۵,۰۰۰
ماهی کپور سرگنده بیگ هدبالای ۳۰۰۰گرم۱۹,۰۰۰
ماهی کپور سرگنده بیگ هد۲۰۰۰تا۳۰۰۰گرم۱۸,۰۰۰
ماهی فیتوفاگ کپور نقره ای ، آزاد پرورشیبالای ۱۵۰۰گرم۱۸,۰۰۰
ماهی فیتوفاگ کپور نقره ای ، آزاد پرورشیبین ۱۰۰۰تا۱۵۰۰گرم۱۶,۰۰۰
ماهی فیتوفاگ کپور نقره ای ، آزاد پرورشیبین ۸۰۰تا۱۰۰۰گرم۱۳,۵۰۰
ماهی قزل آلای رنگین کمانبالای۳۰۰گرم۲۷,۰۰۰
ماهی کپور پرورشیبالای ۱۵۰۰گرم۳۰,۰۰۰
ماهی کپور پرورشیبین ۱۰۰۰تا۱۵۰۰گرم۲۸,۰۰۰
ماهی بچه شیر با سر و دم۱۰۰۰تا۳۰۰۰گرم۶۵,۰۰۰
ماهی بچه شیر با سرو دمبین ۷۰۰تا۱۰۰۰گرم۶۰,۰۰۰
ماهی بیاحبالای ۲۰۰گرم۱۷,۰۰۰
ماهی حلوا سیاهبالای ۱۰۰۰گرم۶۶,۰۰۰
ماهی حلوا سیاهبین ۵۰۰تا ۱۰۰۰گرم۶۰,۰۰۰
ماهی راشکوبین ۱۰۰۰تا ۳۰۰۰گرم۱۰۹,۰۰۰
ماهی راشکوبالای ۳۰۰۰گرم۹۹,۰۰۰
ماهی خامه ماهی زیبابالای ۳۰۰۰گرم۲۰,۰۰۰
ماهی خامه ماهی زیبابین ۱۰۰۰تا ۳۰۰۰گرم۲۵,۰۰۰
ماهی سارمبین ۱۰۰۰تا ۳۰۰۰گرم۲۶,۰۰۰
ماهی سارمبین ۳۰۰۰تا ۵۰۰۰گرم
ماهی سرخوبالای ۳۰۰۰گرم
ماهی سرخوبین ۱۰۰۰تا ۳۰۰۰گرم۷۰,۰۰۰
ماهی سکن با سرودمبالای ۲۰۰۰گرم۵۰,۰۰۰
ماهی سنگسرطلاییبالای ۱۰۰۰گرم۵۳,۰۰۰
ماهی سنگسر طلاییبین ۷۰۰تا ۱۰۰۰گرم۴۸,۰۰۰
ماهی سنگسر سایر انواعبالای ۱۰۰۰گرم۴۵,۰۰۰
ماهی سی باسهر کیلوگرم۵۶,۰۰۰
سی باس با سر و دم شکم خالی منجمدهر کیلوگرم۵۴,۰۰۰
ماهی شانکبالای ۴۰۰گرم۴۳,۰۰۰
ماهی شوریدهبالای ۷۰۰گرم۵۸,۰۰۰
ماهی شوریدهبین ۵۰۰ تا ۷۰۰گرم۵۴,۰۰۰
ماهی شیر خلیج فارس با سرودمبالای۳۰۰۰گرم۶۶,۰۰۰
ماهی شیر خلیج فارس بی سرودمبالای۳۰۰۰گرم۷۴,۰۰۰
ماهی صافی موج داربلدرچینبالای ۲۰۰۰گرم۳۵,۰۰۰
ماهی طوطی ماهیبالای ۱۰۰۰گرم۳۵,۰۰۰
ماهی عروسبالای ۷۰۰گرم۲۷,۰۰۰
ماهی قبادبین ۷۰۰تا ۱۰۰۰گرم۵۰,۰۰۰
ماهی قبادبالای ۱۰۰۰گرم
ماهی کوتر دم سبز با سر و دمبالای۳۰۰۰گرم۴۹,۰۰۰
ماهی کوتر دم سبز با سر و دمبین۱۰۰۰ تا۳۰۰۰گرم۵۳,۰۰۰
ماهی کوتر دم سیاه با سر و دمبالای ۳۰۰۰گرم۳۶,۰۰۰
ماهی کوتر دم سیاه با سر و دمبین۱۰۰۰تا۳۰۰۰گرم۳۹,۰۰۰
ماهی کتوبالای ۵۰۰گرم۱۲,۰۰۰
ماهی کفشکبالای ۱۰۰۰گرم۵۰,۰۰۰
ماهی کفشکبین ۷۰۰ تا ۱۰۰۰گرم۴۶,۰۰۰
ماهی گیشبین ۳۰۰۰تا ۵۰۰۰گرم۳۷,۰۰۰
ماهی گیشبین ۱۰۰۰تا ۳۰۰۰گرم۴۲,۰۰۰
ماهی گیشبین ۵۰۰تا ۱۰۰۰گرم۳۲,۰۰۰
ماهی میش شکم پربین ۱۰۰۰تا ۳۰۰۰گرم۵۸,۰۰۰
ماهی میش شکم پربین ۳۰۰۰تا ۶۰۰۰گرم۵۰,۰۰۰
ماهی میش شکم خالیبین ۳۰۰۰تا ۶۰۰۰گرم۶۳,۰۰۰
ماهی هاموربین ۳۰۰۰ تا ۵۰۰۰گرم۵۵,۰۰۰
ماهی هاموربین ۱۰۰۰ تا ۳۰۰۰گرم۶۳,۰۰۰
ماهی بچه شیر منجمدبین ۱۰۰۰ تا ۳۰۰۰گرم۵۸,۰۰۰
ماهی همامبین ۱۰۰۰تا ۳۰۰۰گرم۳۲,۰۰۰
ماهی همامبالای ۳۰۰۰ گرم۳۵,۵۰۰
ماهی بلووارهو منجمد وارداتیسایزl۱۷,۰۰۰
ماهی تیلا پیلا فیله شده منجمدسایزS۶۵,۰۰۰
ماهی تیلا پیلا فیله شده منجمدسایزm۶۸,۰۰۰
ماهی پرورشی تیلاپیاهر کیلو۲۸,۰۰۰
ماهی حسون منجمدسایزL۱۷,۰۰۰
ماهی حسون منجمدسایزM۱۵,۰۰۰
ماهی حلوا سیاه منجمدسایزXL۶۰,۰۰۰
ماهی حلوا سیاه منجمدسایزL۵۷,۰۰۰
ماهی حلوا سیاه منجمدسایزM۵۲,۰۰۰
ماهی راشگو منجمدسایزL,XL۴۹,۰۰۰
ماهی ردکاد وارداتی منجمدسایزL۱۶,۰۰۰
ماهی سارم صنعتی منجمدسایزXL۲۹,۰۰۰
ماهی سالمون منجمد وارداتی شکم خالی با سرو دمهر کیلو
ماهی سرخو منجمدسایزL۵۰,۰۰۰
ماهی سلطان ابراهیم منجمدسایزL۲۰,۰۰۰
ماهی سلطان ابراهیم منجمدسایزM۱۷,۰۰۰
ماهی سلطان ابراهیمبالای ۲۵۰ گرم۲۰,۰۰۰
ماهی سنگسر سایر انواع منجمدسایزL,M۴۳,۰۰۰
ماهی سنگسر طلایی منجمدسایزL۴۶,۰۰۰
ماهی شوریده داخلی منجمدسایزXL۴۹,۰۰۰
ماهی شوریده داخلی منجمدسایزL۴۵,۰۰۰
ماهی شوریده داخلی منجمدسایزM۴۰,۰۰۰
ماهی شیر منجمد با سرو دمبالای ۳۰۰۰گرم۶۵,۰۰۰
ماهی شیر منجمد بی سرو دمهر کیلوگرم۷۳,۰۰۰
ماهی طلال منجمدسایزL۱۵,۰۰۰
ماهی کوتر دم سبز منجمدبالای ۱۰۰ گرم۴۱,۰۰۰
ماهی کوتر دم سیاه منجمدبالای ۱۰۰ گرم۳۵,۰۰۰
ماهی کفشک منجمدسایزXL۴۵,۰۰۰
ماهی کفشک منجمدسایزL۴۳,۰۰۰
ماهی گیش معمولی منجمدسایزL۲۵,۰۰۰
ماهی گیش مقوایی منجمدسایزL۳۵,۰۰۰
ماهی میش شکم خالی منجمدسایز x و,xl۲۵,۰۰۰
میگوی دریایی با سرمنجمدسایز۷۰-۶۱۵۵,۰۰۰
میگوی دریایی با سرمنجمدسایز۵۱-۶۰۶۰,۰۰۰
میگوی دریایی با سرمنجمدسایز۴۱-۵۰۷۳,۰۰۰
میگوی دریایی با سرمنجمدسایز۳۱-۴۰۸۰,۰۰۰
ماهی هامورسایزXL۳۵,۰۰۰
ماهی هاموربین ۱۰۰۰ تا ۳۰۰۰گرم
ماهی هوکی منجمدوارداتیسایزL,XL۴۳,۰۰۰
ماهی قزل آلای رنگین کمان زندههر کیلو۳۱,۰۰۰
ماهی آمور کپور علفخوار ، سفید پرورشی زندههر کیلو۳۵,۰۰۰
ماهی کپور پرورشی زندهبالای ۱۰۰۰گرم۳۲,۰۰۰
ماهی فیتوفاگ کپور نقره ای،آزاد پرورشی زندههر کیلو۲۵,۰۰۰
ماهی کپور سرگنده بیگ هد زندههر کیلو
ماهی حسونبالای ۴۰۰گرم۱۵,۰۰۰
ماهی شهریهر کیلو۴۳,۰۰۰
ماهی کوتر ریز دم سیاه و دم سبزهر کیلو۳۲,۰۰۰
ماهی کولیهر کیلو
ماهی زبانهر کیلو۳۰,۰۰۰
ماهی هیک فیله وارداتی منجمدهر کیلو۴۲,۰۰۰
ماهی اوزون برون پرورشی صید شدههر کیلو۸۹,۰۰۰
ماهی اوزون برون پرورشی زندههر کیلو۹۸,۰۰۰
ماهی اوزون برون پرورشی بی سرو دم شکم خالیهر کیلو۱۰۴,۰۰۰
ماهی تن ( هوور ، گیدر ، زرده )هر کیلو۲۰,۰۰۰
ماهی پرورشی سی بریمهر کیلو۵۶,۰۰۰
لینک کوتاه : https://asrtahlil.ir/?p=2191
  • ارسال توسط :
  • 474 بازدید

ثبت دیدگاه