0

قیمت نهال و بذر

  • شناسه محصول :
  • ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۹ - ۰:۰۴
تعداد فروش0 فروش

قیمت نهال و بذر

(منبع: فرصت)

محصولسن قیمت تکیقیمت عمده
نهال گلدن و رد ( لبنان)یک ساله و دو ساله – اصلاح شده
نهال سیب گرانی اسمیت(سبز)یک ساله و دو ساله – اصلاح شده
نهال سیب استارکینگ فرانسه (رد و گلدن)یک ساله و دو ساله – اصلاح شده
نهال سیب گلاب (تابستانی)یک ساله – صلاح شده
نهال سیب رد چیفدو ساله – اصلاح شده
نهال سیب زعفرانییک ساله – اصلاح شده
نهال سیب گلدن دلیشز یا زرد لبنانیک ساله – اصلاح شده
نهال سیب گلدن دلیشز یا سیب قرمز لبنانیک ساله – اصلاح شده
نهال سیب ردچیفیک ساله – اصلاح شده
نهال سیب رد لاو (تو سرخ)یک ساله – اصلاح شده
نهال سیب کاکس ارنج یا سیب زعفرانییک ساله – اصلاح شده
نهال سیب گلاب کهنزیک ساله – اصلاح شده
نهال سیب سوپرچفیک ساله – اصلاح شده
نهال سیب رداستارکینگ یا قرمز فرانسهیک ساله – اصلاح شده
سیب میراکل (سیاه)یک ساله – اصلاح شده
سیب جرومین سیاهیک ساله – اصلاح شده
سیب رندرز(سفید ماتیکی)یک ساله – اصلاح شده
نهال سیب ارقام کمیابیک ساله – اصلاح شده
نهال شلیل رد گلد مغانیک ساله – اصلاح شده
نهال شلیل انجیرییک ساله – اصلاح شده
نهال شلیل شبرنگ مغانیک ساله – اصلاح شده
نهال شلیل شمس و رفعتییک ساله – اصلاح شده
نهال شلیل ردگلد یا شلیل مغانیک ساله – اصلاح شده
نهال شلیل شبرنگ سان گلد مغانیک ساله – اصلاح شده
شلیل مغان پیش رس – دیر رسیک ساله – اصلاح شده
شلیل انجیرییک ساله – اصلاح شده
شلیل شبرنگیک ساله – اصلاح شده
شلیل کیوتایک ساله – اصلاح شده
نهال هلو زعفرانییک ساله – اصلاح شده
نهال هلو انجیرییک ساله – اصلاح شده
نهال هلو آلبرتایک ساله – اصلاح شده
نهال هلو پیشرسیک ساله – اصلاح شده
نهال هلو کارتییک ساله – اصلاح شده
نهال هلو خونییک ساله – اصلاح شده
هلو انجیری عسلی – زعفرانی – خونییک ساله – اصلاح شده
هلو انجیری تایگریک ساله – اصلاح شده
هلو آلبرتایک ساله – اصلاح شده
هلو پیشرس ۶۰ روزهیک ساله – اصلاح شده
هلو کارتییک ساله – اصلاح شده
هلو دو بار فرانسهیک ساله – اصلاح شده
نهال آلو شابلون کالیفرنیایک ساله – اصلاح شده
نهال آلو شابلون اخترییک ساله – اصلاح شده
نهال آلو شابلون پفکییک ساله – اصلاح شده
نهال آلو شابلون انجیرییک ساله – اصلاح شده
نهال آلو سانتاروزایک ساله – اصلاح شده
نهال آلو بخارایک ساله – اصلاح شده
آلو خرمایییک ساله – اصلاح شده
آلو خونییک ساله – اصلاح شده
آلو قطره طلایک ساله – اصلاح شده
آلو آنجلایک ساله – اصلاح شده
آلو یلو ایگیک ساله – اصلاح شده
نهال گوجه سبز سردرودیک ساله – اصلاح شده
نهال گوجه سبز شهریاریک ساله – اصلاح شده
نهال بادام منقا دیرگل (آذر، شکوفه، فرانسه)یک ساله – اصلاح شده
نهال بادام سنگی مامایییک ساله – اصلاح شده
بادام کاغذی شکوفه دیرگلیک ساله – اصلاح شده
بادام کاغذی آذر دیرگلیک ساله – اصلاح شده
بادام فرانیس دیرکلیک ساله – اصلاح شده
بادام سنگی مامایییک ساله – اصلاح شده
بادام کاغذی معمولییک ساله – اصلاح شده
نهال توت سفید و قرمزدو الی سه سال
نهال شاه توت پیوندییک ساله و دوساله
نهال توت موزییک ساله
نهال توت مجنون پیوندیدو ساله
نهال توت سفید هراتیک ساله – اصلاح شده
نهال تمشکیک ساله – اصلاح شده
نهال گلابی بیروتییک ساله – اصلاح شده
نهال گلابی شاه میوهیک ساله – اصلاح شده
نهال گلابی اسپادانایک ساله – اصلاح شده
نهال گلابی دوشسیک ساله – اصلاح شده
نهال گلابی آنجویک ساله – اصلاح شده
نهال گلابی جنگلییک ساله – اصلاح شده
نهال گلابی مشویک ساله – اصلاح شده
نهال گلابی درگزییک ساله – اصلاح شده
نهال گلابی سردرودیک ساله – اصلاح شده
نهال گلابی ناشییک ساله – اصلاح شده
نهال گلابی نطنزیک ساله – اصلاح شده
گلابی سیبرییک ساله – اصلاح شده
نهال گیلاس تک دانه مشهدیک ساله – اصلاح شده
نهال گیلاس قرمز ارومیهیک ساله – اصلاح شده
نهال گیلاس سیاهیک ساله – اصلاح شده
نهال گیلاس زرد ارومیهیک ساله – اصلاح شده
نهال آلبالو گیسی مجارستانیک ساله – اصلاح شده
نهال گیلاس قرمز ارومیهیک ساله – اصلاح شده
نهال آلبالو گیسییک ساله – اصلاح شده
نهال آلبالو محلییک ساله – اصلاح شده
نهال آلبالو مجارستانیک ساله – اصلاح شده
نهال آلبالو محلییک ساله – اصلاح شده
نهال به اصفهانیک ساله – اصلاح شده
نهال به ترش آذربایجانیک ساله – اصلاح شده
نهال به ایتالیایییک ساله – اصلاح شده
نهال به محلی وحشییک ساله – اصلاح شده
نهال سنجدیک ساله – اصلاح شده
نهال زردآلوی شاهرودییک ساله – اصلاح شده
نهال زردآلوی نصیرییک ساله – اصلاح شده
نهال زردآلوی عسگرآبادیک ساله – اصلاح شده
نهال انجیر سه فصلیک ساله – اصلاح شده
نهال انجیر سفیدیک ساله – اصلاح شده
نهال بید مجنون – بید فر(زرد)- بید مشکیک ساله و دو – اصلاح شده
نهال انواع انگوریک ساله و دو ساله
نهال انگور سفید کشمشییک ساله و دو ساله
نهال انگور خلیلییک ساله – اصلاح شده
نهال انگور قزل اوزومیک ساله – اصلاح شده
نهال انگور سیاه شانییک ساله – اصلاح شده
نهال انگور سیاه سردشتی دیمیک ساله – اصلاح شده
نهال انگور صاحبییک ساله – اصلاح شده
نهال انگور فخرییک ساله – اصلاح شده
نهال انگور لعل حسنییک ساله – اصلاح شده
انگور سفید بی دانهیک ساله – اصلاح شده
انگور قرمز بی دانهیک ساله – اصلاح شده
انگور سیاه شانی – سردشتی (رشه دیم)یک ساله – اصلاح شده
انگور فخری – لعل – ریش بابایک ساله – اصلاح شده
انگور فیلم و بلک سیدلس – ترکمن ۴یک ساله – اصلاح شده
نهال عنابیک ساله – اصلاح شده
نهال خرمالو ژاپنییک ساله – اصلاح شده
نهال خرمالو ایرانییک ساله – اصلاح شده
نهال خرمالو موزییک ساله – اصلاح شده
نهال خرمالو ایتالیایییک ساله – اصلاح شده
نهال خرمالو موزییک ساله – اصلاح شده
نهال گردوی مراغه ایدو ساله اصلاح شده
نهال گردوی چندلر (پیوندی)دو ساله اصلاح شده
نهال گردوی کاناداییدو ساله اصلاح شده
نهال گردوی تویسرکاندو ساله
نهال گردوی خو شه ای فرانسویدو ساله
نهال گردوی اسراییلی خوشه ایدو ساله
نهال گردوی اسراییلی کاغذیدو ساله
نهال گردوی دماونددو ساله
نهال گردوی محلیدو ساله
نهال گردوی پدرودو ساله
نهال گردوی فرانکوتدو ساله
گردو چندلر پیوندی دیرگلاصلاح شده
گردو فرنور پیوندی دیرگلاصلاح شده
گردو فرانکوت و روند پیوندیاصلاح شده
گردو ژنوتیپ برتر مراغهزود بازده
گردوخوشه ای درشت ژنوتیپ برتر فرانسه
گردو شیلی پوست نازک
گردوی ژنوتیپ برترمعروف به کانادایی
گردو ژنوتیپ برتر نقده
گردو پکان گرمسیریآمریکایی
گردوی تویسرکان
گردو خوشه ای محلی (معروف به اسراییلی)
گردو محلی درشت (معروف به اسراییلی)
گردوی دماوند
گردوی پوست کاغذی (معمولی) محلی
گردوی محلی سنگی
نهال صنوبریک الی سه سال
انواع نهال سرو و کاجتماس تلفنی
نهال نرک پسته
نهال پسته احمدآقایی
نهال پسته اکبری
نهال پسته کله قوچی
نهال بنه یا پسته کوهی
پسته بادامی نرک یک ساله
پسته دوساله
لینک کوتاه : https://asrtahlil.ir/?p=2213
  • ارسال توسط :
  • 596 بازدید

ثبت دیدگاه