1

قیمت گوشت قرمز

  • شناسه محصول :
  • ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۹ - ۲۳:۳۶
قیمت گوشت قرمز
تومان
وضعیت محصول: موجود
دسته بندی :
برچسب ها : / / /
تعداد فروش0 فروش

قیمت گوشت (بروز شده در تاریخ ۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۹)

محصولقیمت (تومان)
خورشتی بی استخوان گوسفند
راسته با استخوان گوسفند
راسته بی استخوان گوسفند
ران پاک کرده با استخوان گوسفند
ران کامل ممتاز گوسفند
سردست با گردن و ماهیچه (سرسینه و جناق ۷ دنده) گوسفند
کف دست با ماهیچه گوسفند
کف دست بدون ماهیچه گوسفند
قلوه گاه با استخوان گوسفند
قلوه گاه بی استخوان گوسفند
گردن گوسفند
ماهیچه گوسفند
ماهیچه پلویی گوسفند
دمبالیچه گوسفند
خورشتی گوسفندی
خورشتی گوساله
راسته پاک کرده گوساله
ران پاک کرده گوساله
دمبالیچه گوساله
سردست پاک کرده گوساله
شقه گوساله
قلوه گاه گوساله
گردن گوساله
قلم گوساله
ماهیچه گوساله
چرخکرده مخلوط
دنبالچه گوسفندی
چرخکره گوساله
نیم شقه سردست گوسفندی
نیم شقه ران گوسفندی
سردست گوسفندی
شقه – لاشه گوسفندی
گوسفندی- فیله ممتاز گوسفندی
سردست بدون گردن و ماهیچه( با سینه ،جناق و ۷ دنده ) گوسفندی
شقه ران گوسفندی (وارداتی از استرالیا)
شقه سردست گوسفندی (وارداتی از استرالیا)
شقه – لاشه گوسفندی (وارداتی از استرالیا)
شقه ران گوسفندی (وارداتی از کشورهای آسیای میانه)
شقه سردست گوسفندی (وارداتی از کشورهای آسیای میانه)
شقه – لاشه گوسفندی (وارداتی از کشورهای آسیای میانه)
ران گوسفندی (وارداتی از استرالیا)
کف دست بدون گردن گوسفندی (وارداتی از استرالیا)
ران گوسفندی (وارداتی از کشورهای آسیای میانه)
کف دست بدون گردن گوسفندی (وارداتی از کشورهای آسیای میانه)
راسته با استخوان گوسفند (گرم)
ران کامل ممتاز گوسفند (گرم)
سردست با گردن و ماهیچه (سرسینه و جناق ۷ دنده) گوسفند (گرم)
کف دست با ماهیچه گوسفند (گرم)
کف دست بدون ماهیچه گوسفند (گرم)
قلوه گاه با استخوان گوسفند (گرم)
قلوه گاه بی استخوان گوسفند (گرم)
گردن گوسفند (گرم)
ماهیچه گوسفند (گرم)
شقه گوسفند
شقه گوسفند وارداتی
راسته پاک کرده گوساله (گرم)
ران پاک کرده گوساله (گرم)
سردست پاک کرده گوساله (گرم)
فیله پاک کرده گوساله (گرم)
قلم گوساله
گردن گوساله (گرم)
ماهیچه گوساله (گرم)
دنبالچه گوساله (گرم)
دنبالچه گوسفندی (گرم)
دنده و سرسینه گوسفندی (گرم)
راسته بی استخوان ممتاز گوسفندی (گرم)
راسته شاندیزی گوسفندی
سرسینه گوساله (گرم)
سردست بدون گردن و ماهیچه( با سینه ،جناق و ۷ دنده ) گوسفندی
شقه – لاشه گوسفند وارداتی
شقه ران گوسفندی فله (وارداتی از استرالیا)
شقه سردست گوسفندی فله (وارداتی از استرالیا)
شقه – لاشه گوسفندی فله (وارداتی از استرالیا)
نیم شقه ران گوسفندی فله (وارداتی از کشورهای آسیای میانه)
نیم شقه سردست گوسفندی فله (وارداتی از کشورهای آسیای میانه)
شقه – لاشه گوسفندی فله (وارداتی از کشورهای آسیای میانه)
گوسفندی- فیله ممتاز گوسفندی (گرم)
سفید ران گوساله منجمد برزیلی
مغز ران گوساله منجمد برزیلی
ران گوساله منجمد برزیلی
سردست گوساله منجمد برزیلی
راسته گوساله منجمد برزیلی
گردن گوساله منجمد برزیلی
قلوه گاه گوساله بدون استخوان منجمد برزیلی
چرخکرده منجمد وارداتی
ران کامل گوسفندی منجمد وارداتی
ران گوسفندی منجمد وارداتی
راسته گوسفندی با استخوان منجمد وارداتی
ماهیچه گوسفندی منجمد وارداتی
کف دست کامل گوسفندی منجمد وارداتی
سردست گوسفندی منجمد وارداتی
گردن گوسفندی با استخوان منجمد وارداتی
قلوه گاه گوسفندی بدون استخوان منجمد وارداتی
کله پاچه گوسفندی یک دست کامل بسته بندی شرکتی
کله پاچه گوسفندی نیم دست بسته بندی شرکتی
کله پاچه گوسفندی ربع دست بسته بندی شرکتی
کله گوسفندی ( بدون مغز وزبان ) بسته بندی شرکتی
پاچه گوسفندی هر عدد بسته بندی در محل
پاچه گوسفندی ۶ عددی بسته بندی شرکتی
پاچه گوسفند ۴ عددی بسته بندی شرکتی
زبان گوسفندی هرعدد
زبان گوسفند ۳عددی بسته بندی شرکتی
مغز گوسفندی هر عدد بسته بندی در محل
مغز گوسفند۳عددی بسته بندی شرکتی
سیراب وشیردان گوسفند یکدست کامل بسته بندی شرکتی
دل و جگر گوسفندی دست کامل هر کیلوگرم
جگر سفید گوسفندی هر عدد
جگر سیاه گوسفندی هر بسته بندی شرکتی
دل و قلوه گوسفندی هر بسته بندی شرکتی
سیراب و شیردان گوساله هر بسته بندی شرکتی
پاچه گوساله هر کیلو بسته بندی شرکتی
پاچه گوساله هر عدد بسته بندی شرکتی
مغز گوساله هر عدد بسته بندی شرکتی
زبان گوساله بدون حلقوم هر کیلو بسته بندی شرکتی
دل و قلوه گوساله هر کیلو بسته بندی شرکتی
جگر سیاه گوساله هر کیلو بسته بندی شرکتی
دنبه هر کیلو
ران گوساله منجمد داخلی
سردست گوساله منجمد داخلی
راسته منجمد گوساله داخلی
گردن گوساله منجمد داخلی
قلوه گاه منجمد گوساله داخلی
دنبالچه منجمد گوساله داخلی
ران کامل گوسفندی منجمد داخلی
ران گوسفندی منجمد داخلی
کف دست کامل گوسفندی منجمد داخلی
سردست گوسفندی منجمد داخلی
راسته گوسفندی با استخوان داخلی
ماهیچه گوسفندی منجمد داخلی
گردن گوسفندی با استخوان منجمد داخلی
قلوه گاه گوسفندی بی استخوان منجمد داخلی
چرخکرده مخلوط منجمد وارداتی
چرخکرده مخلوط منجمد بسته ۴۰۰ گرمی
دام زنده (هرکیلو)
شتر مرغ ران بی استخوان ۵۰۰ گرمی هر کیلوگرم بسته بندی شرکتی
شتر مرغ ران بی استخوان ۱۰۰۰ گرمی هر کیلوگرم بسته بندی شرکتی
شتر مرغ ماهیچه ۵۰۰ گرمی هر کیلوگرم بسته بندی شرکتی
شتر مرغ ماهیچه ۱۰۰۰ گرمی هر کیلوگرم بسته بندی شرکتی
شتر مرغ فیله ۵۰۰ گرمی هر کیلوگرم بسته بندی شرکتی
شتر مرغ فیله ۱۰۰۰ گرمی هر کیلوگرم بسته بندی شرکتی
شتر مرغ گردن ۵۰۰ گرمی هر کیلوگرم بسته بندی شرکتی
شتر مرغ گردن ۱۰۰۰ گرمی هر کیلوگرم بسته بندی شرکتی
شتر مرغ بال و بازوی بدون پوست ۵۰۰ گرمی هر کیلوگرم بسته بندی شرکتی
شتر مرغ بال و بازوی بدون پوست ۱۰۰۰ گرمی هر کیلوگرم بسته بندی شرکتی
شتر مرغ دل و جگر پاک شده ۵۰۰ گرمی هر کیلوگرم بسته بندی شرکتی
شتر مرغ دل و جگر پاک شده ۱۰۰۰ گرمی هر کیلوگرم بسته بندی شرکتی
شتر مرغ سنگدان ۵۰۰ گرمی هر کیلوگرم بسته بندی شرکتی
شتر مرغ سنگدان ۱۰۰۰ گرمی هر کیلوگرم بسته بندی شرکتی
شتر مرغ چربی جامد ۵۰۰ گرمی هر کیلوگرم بسته بندی شرکتی
شتر مرغ چربی جامد ۱۰۰۰ گرمی هر کیلوگرم بسته بندی شرکتی
شتر مرغ قلم بسته بندی بشقابی ۵۰۰ گرم بسته بندی شرکتی
شتر مرغ قلم بسته بندی بشقابی ۱۰۰۰ گرم بسته بندی شرکتی
شتر مرغ آبگوشتی ۵۰۰ گرم بسته بندی بشقابی بسته بندی شرکتی
شتر مرغ آبگوشتی ۱۰۰۰ گرم بسته بندی بشقابی بسته بندی شرکتی
شتر مرغ بال و بازوی بدون پوست هر کیلوگرم بسته بندی در محل
شتر مرغ چربی جامد هر کیلوگرم بسته بندی در محل
شتر مرغ دل و جگر پاک شده هر کیلوگرم بسته بندی در محل
شتر مرغ ران بدون استخوان هر کیلوگرم بسته بندی در محل
شتر مرغ سنگدان هر کیلوگرم بسته بندی در محل
شتر مرغ فیله هر کیلوگرم بسته بندی در محل
شتر مرغ گردن هر کیلوگرم بسته بندی در محل
شتر مرغ ماهیچه هر کیلوگرم بسته بندی در محل
شتر مرغ قلم هر کیلوگرم بسته بندی در محل
شتر مرغ آبگوشتی هر کیلوگرم بسته بندی در محل
ران شتر ۵۰۰ گرمی هر کیلوگرم
ران شتر ۱۰۰۰ گرمی هر کیلوگرم
شتر ماهیجه ۵۰۰ گرمی هر کیلوگرم
شتر ماهیجه ۱۰۰۰ گرمی هر کیلوگرم
شتر سردست ۵۰۰ گرمی هر کیلوگرم
شتر سردست ۱۰۰۰ گرمی هر کیلوگرم
فیله شتر ۵۰۰ گرمی هر کیلوگرم
فیله شتر ۱۰۰۰ گرمی هر کیلوگرم
راسته شتر ۵۰۰ گرمی هر کیلوگرم
راسته شتر ۱۰۰۰ گرمی هر کیلوگرم
گردن شتر ۵۰۰ گرمی هر کیلوگرم
گردن شتر ۱۰۰۰ گرمی هر کیلوگرم
قلوه گاه شتر ۵۰۰ گرمی هر کیلوگرم
قلوه گاه شتر ۱۰۰۰ گرمی هر کیلوگرم
چرخکرده خالص ۱۰۰ درصد شتر ۵۰۰ گرمی هر کیلوگرم
چرخکرده خالص ۱۰۰ درصد شتر ۱۰۰۰ گرمی هر کیلوگرم
چرخکرده مخلوط ۵۰ درصد شتر ۵۰۰ گرمی هر کیلوگرم
چرخکرده مخلوط ۵۰ درصد شتر ۱۰۰۰ گرمی هر کیلوگرم
قلم شتر ۵۰۰ گرمی هر کیلوگرم
قلم شتر ۱۰۰۰ گرمی هر کیلوگرم
کوهان سفید شتر (چربی)هر کیلوگرم
کوهان قرمز شتر (۷۰% گوشت) هر کیلوگرم
شتر جگر هرکیلوگرم
شتر دل و قلوه هر کیلوگرم
راسته گوساله تنظیم بازار ۱۰۰۰گرمی آیدا هرکیلوگرم
ران گوساله تنظیم بازار ۱۰۰۰گرمی آیدا هرکیلوگرم
سردست گوساله تنظیم بازار ۱۰۰۰گرمی آیدا هرکیلوگرم
چرخ کرده مخلوط تنظیم بازار ۱۰۰۰گرمی آیدا هرکیلوگرم
فیله گوساله تنظیم بازار ۱۰۰۰گرمی آیدا هرکیلوگرم
ران پاک کرده گوسفندی با استخوان هرکیلوگرم وارداتی تنظیم بازار بسته
ران پاک کرده گوسفندی با استخوان هرکیلوگرم وارداتی تنظیم بازار فله
سردست ( با گردن جناق ۳ دنده ) هرکیلوگرم وارداتی تنظیم بازار بسته
سردست ( با گردن جناق ۳ دنده ) هرکیلوگرم وارداتی تنظیم بازار فله
قلوه گاه با استخوان هرکیلوگرم وارداتی تنظیم بازار بسته
قلوه گاه با استخوان هرکیلوگرم وارداتی تنظیم بازار فله
قلوه گاه بی استخوان هرکیلوگرم وارداتی تنظیم بازار بسته
قلوه گاه بی استخوان هرکیلوگرم وارداتی تنظیم بازار فله
راسته با استخوان هرکیلوگرم وارداتی تنظیم بازار بسته
راسته با استخوان هرکیلوگرم وارداتی تنظیم بازار فله
کف دست با ماهیچه هرکیلوگرم وارداتی تنظیم بازار بسته
کف دست با ماهیچه هرکیلوگرم وارداتی تنظیم بازار فله
کف دست بدون ماهیچه هرکیلوگرم وارداتی تنظیم بازار بسته
کف دست بدون ماهیچه هرکیلوگرم وارداتی تنظیم بازار فله
ماهیچه گوسفندی هرکیلوگرم وارداتی تنظیم بازار بسته
ماهیچه گوسفندی هرکیلوگرم وارداتی تنظیم بازار فله
گردن گوسفندی هرکیلوگرم وارداتی تنظیم بازار بسته
گردن گوسفندی هرکیلوگرم وارداتی تنظیم بازار فله
لینک کوتاه : https://asrtahlil.ir/?p=2197
  • ارسال توسط :
  • 283 بازدید

ثبت دیدگاه